CSIR NET SELECTIONS

Surbhi Tiwari


Yogita Patle

Harun Khan


Kamla Netam


Kamlesh Goyre


Abha Dangi


Varsha Agarwal


GATE SELECTIONS

Eva Judy

Piyal Singh

Sakshi Shrivastava


Mitali Dugvekar


Asna Mariyam


Harun Khan

Sabiha Mansoori


Prabha Tiwari


Kamla Netam

Sadhiya Patel


Arpana Tamrekar


Kamlesh Goyre

Yogita Patle

Rajkumar Sen


Surbhi Tiwari

Kavita Keswani


Rudramani

Drishti Khandelwal

Varsha Agarwal

Satya Prakash